Nhà Đường Lãnh Bình Thăng-Quận 11

Một số hình ảnh thi công hoàn thiện